Handelsvilkår

 

Almindelige salgs-og leveringsbetingelser Danfond A/S

Version 1.8. © Danfond A/S 1.1.2018 

 

1. Anvendelse
Disse salgs-og leveringsbetingelser finder anvendelse på aftaler om Produktet mellem Danfond A / S som sælger (herefter kaldet "Danfond") og Køber. Enhver afvigelse fra de almindelige salgs-og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, indkøbsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, med mindre Danfond udtrykkeligt skriftligt har accepteret fravigelserne
 

2. Leveringssted og tid
Leveringen sker ex works fra enten Danfonds producents forretningsadresse eller Danfonds fjernlager (Incoterms 2020), med mindre andet er skriftligt aftalt i det konkrete tilfælde.
Kan levering som følge af Købers forhold ikke gennemføres, henstår Produktet for Købers regning og risiko. Danfond er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger (demurrage) m.v.

 

Ethvert af Danfond meddelt leveringstidspunkt er anslået og dermed uforbindende for Danfond, med mindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid. Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er Danfond berettiget til at forlænge denne med 15 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid. Køber kan ikke udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet af den forlængede leveringstid. Overskrider Danfond den forlængede leveringstid, er Køber berettiget til at ophæve aftalen, såfremt Danfond ikke har leveret Produktet inden for en af Køber skriftligt fastsat yderligere frist på minimum 5 arbejdsdage. Vælger Køber at ophæve aftalen, har Køber alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende det forsinkede Produkt, men ikke vederlag vedrørende andre Produkter. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art.

Vi forbeholder os ret til at levere i rater, hvorfor Køber ikke er berettiget til at returnere Produkter som følge af, at levering ikke sker i en komplet leverance i henhold til den indgåede aftale.


3. Force Majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Danfond, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt mangelfuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Danfond ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valuta- og importrestriktioner, oprør og uroligheder, udbrud af sygdomme blandt husdyr og lignende, mangel på transportmidler, regeringsindgreb, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som vi ikke er direkte herre over, herunder også underleverandørkonkurser eller ved forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Ved force majeure tilfælde er Danfond berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.
 

4. Betaling
Medmindre andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling når risikoen for varen overgår til Køber.
I tilfælde af forsinket betaling, tillægges rente svarende til Nationalbankens diskonto plus 6 % p.a. fra forfaldsdatoen indtil betaling sker. Hvis købers betalingsevne bliver forringet efter indgåelsen af ​​kontrakten eller når leveringen er påbegyndt, er Danfond berettiget til at kræve sikkerhed for betaling af købesummen eller forudbetaling heraf. Danfond er berettiget til at modregne enhver gæld til Køber i købers gæld til Danfond. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen/vederlaget for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.
Såfremt Køber ikke betaler købesummen rettidigt for en leverance, er Danfond ikke forpligtet til at levere yderligere leverancer, uanset om bindende salgsaftale er indgået med Køber.


5. Ejendomsforbehold
Danfond forbeholder ejendomsretten til varerne, indtil hele købesummen og eventuelle omkostninger i forbindelse med levering, forsendelse og forsikring af varerne er blevet betalt af Køber eller sikkerhed for købesummen er leveret som aftalt. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varen eller på anden måde disponere over varerne på nogen måde.   Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, forpligter Kunden sig til at holde leverancen af Produktet behørigt forsikret samt til at opbevare Produktet separat og forsvarligt. For leverancer til Tyskland gælder et udvidet ejendomsforbehold (bilag 1).

6. Mangler
Danfond hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Køber skal straks ved levering undersøge det leverede Produkt for eventuelle fejl og mangler. For ufrossede Produkter vedkommende skal køber reklamere over eventuelle fejl og mangler straks ved modtagelsen og for frosne Produkter senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen. En reklamation skal være skriftlig og angive alle specifikationer af de Produkter, og mangler som Køber påberåber sig. Undlader Køber dette, mister Køber retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber skal opbevare varerne teknisk korrekt indtil Danfond eller Danfonds repræsentant på stedet har haft lejlighed til at undersøge varerne.

Danfonds ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, at vi - efter Danfonds valg - enten foretager afhjælpning af manglen, omlevering eller meddeler Køber et af Danfond fastsat forholdsmæssigt afslag i vederlaget. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.
Danfond påtager os intet ansvar for, med mindre andet er meddelt skriftligt af os, at det købte lovligt kan markedsføres og/eller anvendes udenfor Danmarks grænser. Køberen er forpligtet til at betale for Danfonds omkostninger afholdt i forbindelse med håndtering af klagen, for eksempel rejse-og opholdsudgifter, survey omkostninger mv. såfremt klagen er uberettiget. Danfond kan ikke holdes ansvarlig for mangler, der uanset det anførte om reklamation afdækkes senere end 6 måneder efter levering.

7. Produktet
Vores produktinformationer er alene vejledende. Oplysninger i produktinformationer, ordreblade m.v. er kun bindende for os, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Tørstofindhold beregnes efter indfrosset vægt. Købers krav til veterinærcertifikater og / eller enhver anden dokumentation skal fremgå af ordrebekræftelsen for at være aftalt.
Køber har det fulde ansvar for udvælgelsen af Produktet, herunder for at Produktets indhold og egenskaber modsvarer Kundens krav til dette.

8. Produktansvar
For produktansvar er Danfond ansvarlige i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Danfond fraskriver sig ansvaret for produktskader, der kan statueres i henhold til ethvert andet grundlag. Danfond er således bl.a. ikke ansvarlig for skade som er sket på dyr, mens leverancen er i Købers besiddelse, herunder ej heller ansvarlig for skade på dyr via produkter, der er fremstillet af Køber, hvori Danfonds Produkt indgår som en del.
I den udstrækning Danfond måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang, som Danfonds ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse. Danfond kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig i for indirekte tab, f.eks. driftstab, tab af fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder enhver form for indirekte økonomisk tab, forureningsskade eller lignende, eller skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller for produkter, hvori sælgerens produkter indgår, uanset ansvarsgrundlaget.

9. Begrænset hæftelse
Danfond hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab, formuetab, driftstab, tidstab, avancetab eller (andre) følgeskader og lignende indirekte tab.
Danfonds ansvar for tab eller skade er i ethvert tilfælde beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som Køber har erlagt for det/de Produkt/Produkter, hvorpå kravet baseres.

10. Ugyldighed
Skulle det vise sig, at en eller flere bestemmelser i disse vilkår er eller bliver ugyldige, skal vilkårene fortsat være gyldige mellem Danfond og Køber, idet disse i dette tilfælde er forpligtet til at erstatte den ugyldige bestemmelse (eller de ugyldige bestemmelser) med en gyldig, som i videst muligt omfang forfølger formålet og retsstillingen ifølge den ugyldige bestemmelse (de ugyldige bestemmelser)

11. Værneting og lovvalg
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med ordrebekræftelse, faktura eller disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Danfond kan dog uanset det anførte altid sagsøge Køber ved dennes hjemting for de ordinære domstole.